Įsivertinimas

2016 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

Gimnazijos veiklos įsivertinimas buvo atliktas vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016). Norėjosi išbandyti naujas rekomendacijas ir naują struktūrą, nors šios rekomendacijos patvirtintos 2016-03-39 ir įsigaliojo 2016-09-01.

PASIRINKTAS VERTINIMO  METODAS:

  Apklausa  iqesonline.lt  platformoje:

1. Mokytojų apklausa

2. Mokinių apklausa (5-8, I-IVG kl.)

3.Tėvų apklausa (1-8, I-IVG kl.)

Tikslas:

nuolat įsivertinant gimnazijos veiklą, kryptingai planuoti gimnazijos veiklą bei stiprinti ugdymo proceso organizavimą. 

Atliekant gimnazijos veiklos įsivertinimą buvo naudotasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiama paslauga – interneto platforma „IQES online Lietuva“. Atlikus platųjį gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, kuriame dalyvavo 76% gimnazijos mokytojų, nustatyti gimnazijos veiklos privalumai:

1.1.1.Asmenybės tapsmas;

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai;

4.2.3. Mokyklos tinklaveika

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka;

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai;

tobulintina:

4.3.2.  Nuolatinis profesinis tobulėjimas;

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais;

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu;

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas;

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga;

Buvo atlikta privaloma Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausa (66,5%) bei mokinių apklausa (77% 5-12 klasių). Šitų apklausų rezultatai taipogi panaudoti atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą. Tuo pačiu metu vyko ir Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo tyrimas. Jo rezultatai bus irgi bus pristatyti gimnazijos bendruomenei.

Plačiojo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

 1. 94 proc. mokytojų derina įpareigojančius tikslus, turinčius įtakos mokymui ir mokymuisi, o 96 proc. rūpinasi tuo, kad mokiniai, jei tik įmanoma, visą pamokos laiką naudotų aktyviam mokymuisi, 97 proc. mokytojų siekia patenkinti mokymo stilių įvairovę ir skirtingas mokymosi sąlygas, taiko įvairius mokymo metodus. O 33 proc. mokinių bijo pamokose daryti klaidas ar neteisingai atsakyti, 38 proc. mokinių nenoriai eina į mokyklą, 45 proc. mokinių teigia, kad pamokos nuobodžios ir neįdomios.
 2. 57 proc. mokytojų mano, kad reikia keisti bendravimą mūsų mokykloje, kuris būtų grindžiamas pasitikėjimu, atvirumu ir pagarba, 61 proc. mokytojų keistų ir mokinių tarpusavio santykius. Bet 82 proc. tėvų teigia, kad mokiniai gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius. Net 93 proc. mokinių gerai sutaria su savo bendraklasiais. 95 proc tėvų mano, kad mokytojai su jų vaiku elgiasi pagarbiai ir geranoriškai. 76 proc. mokinių teigimu mokytojai su mokiniais visur ir visada elgiasi draugiškai ir pagarbiai ir 65 proc. mokinių mano, kad jų klasės mokiniai su mokytojais elgiasi draugiškai ir pagarbiai.
 3. 95 proc. tėvų yra įsitikinę, kad, jeigu mokiniai yra fiziškai arba dvasiškai skriaudžiami, mokykla imasi veiksmų, kad užkirstų tam kelią, ir tais atvejais, jei jų vaikas turės rūpestį ar problemą, ras, kas patars ir padės mokykloje. 97 proc. mokytojų mano, kad mokiniai mokykloje jaučiasi gerai bei 88 proc. mokytojų, kaip mokytojas šiame kolektyve jaučiasi gerai. Nors tik 63 proc. mokinių mokykloje jaučiasi laimingas ir 73 proc. jaučiasi savas mokyklos bendruomenėje. 48 proc. mokytojų norėtų sveikatos ir savijautos klausimus aptarti su gimnazijos vadovybe.
 4. Tik 53 proc. mokytojų surenka besimokančiųjų atsiliepimus apie savo pedagoginį elgesį ir 36 proc. apie savo profesinę veiklą, net 57 proc. mokytojų ir nemano, kad šioje srityje reikalingas pokytis.
 5. Visi 100 proc. mokytojų įsitikinę, kad mūsų mokykloje vyksta turiningas ir įvairiapusiškas mokyklinis gyvenimas, kuriame svarbią vietą užima bendruomeniškumą skatinanti veikla, 97 proc. tėvų irgi laikosi tokios nuomonės, nors  mokytojų nuomonę palaiko 77 proc. mokinių. Dėl to 68 proc. mokinių mielai padeda organizuoti mokyklos renginius ir šventes ir 70 proc. mokinių dalyvauja mokyklos renginiuose.
 6.  65 proc. mokinių turi galimybę dažnai teikti siūlymus, kaip mūsų gimnazijoje būtų galima ką nors pakeisti, 61 proc. mokinių nuomonių, kritikos ir pasiūlymų yra aptariami ir įgyvendinami. 92 proc. tėvams reguliariai suteikiama galimybė pareikšti savo atsiliepimus apie mokyklos veiklą, 86 proc. tėvų išsakytos  kritikos ir pasiūlymų yra aptariami ir įgyvendinami.
 7. 91 proc. mokytojų teigimu, gimnazijos vadovybė garantuoja sklandžią mokyklos darbo ir pamokų eigą bei mokyklos darbo organizavimą, informacijos srautas tarp švietimo skyriaus, mokyklos vadovybės, mokytojų ir nepedagoginio personalo yra sureguliuotas ir gerai funkcionuoja bei pasirūpina, kad sprendimai būtų nuosekliai įgyvendinami.
 8. 100 proc. mokytojų teigia, kad yra laikomasi sutartų taisyklių ir elgesio standartų, skatinamas bendruomeniškumas ir pagarbus elgesys tarp lyčių ir įvairių tautybių mokinių. Mokytojai taktiškai ir nedramatiškai įsikišą, jeigu taisyklės yra pažeidžiamos ar trukdoma pamokai. 86 proc. tėvų teigia, kad jų vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose. Nors tik 77 proc. mokinių jaučiasi saugiai visoje mokykloje.
 9. Tik 75 proc. mokytojų keičiasi mokomąja medžiaga, 88 proc. bendrauja auklėjimo klausimais, 78 proc. bendradarbiauja ruošiantis pamokoms, nors mokymo turinį aptaria ir derina mokomąją medžiagą 91 proc. mokytojų.
 10. 59 proc. mokytojų mano, kad tėvai aktyviai dalyvauja mūsų mokyklos veikloje. 65 proc. mokinių mano, kad jo tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose, o 62 proc. mokinių teigia, jų  tėvai mokykloje yra aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt. 92 proc. tėvų bendradarbiauja su mokytojais vaiko ugdymo klausimais, supažindinti su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, kokia bus popamokinė veikla), mokykla suteikia pakankamai galimybių dalyvauti mokyklos veikloje.
 11. 96 proc. tėvų mano, kad jo vaiko mokykla yra gera mokykla. 95 proc. tėvų yra patenkinti, kad jų vaikas mokosi šioje gimnazijoje. 77 proc. mokinių irgi patenkinti, kad mokosi būtent šioje gimnazijoje. 81 proc. mokinių teigimu apie mūsų gimnaziją mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai.
Atnaujinta: 2017-11-21