Metodinė taryba

 • Gražina Šibekienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
 • Birutė Lukaševičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, sekretorė;
 • Laima Bandalevičė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Lietuvių kalbos mokytojų MG pirmininkė,
 • Diana Andruškevičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Pradinių klasių  mokytojų MG pirmininkė;
 • Alicija Grabštunovič, matematikos vyresnioji mokytoja, Gamtos ir tiksliųjų mokslų  mokytojų MG pirmininkė;
 • Tatjana Sidorovič-Bartaševič, istorijos ir geografijos vyresnioji mokytoja, Dorinio ugdymo, socialinių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo MG pirmininkė;
 • Tatjana Jancevič rusų ir vokiečių kalbų vyresnioji mokytoja, Užsienio kalbų  mokytojų MG pirmininkė;
 • Jadvyga Sinkevič, muzikos mokytoja metodininkė ir dailės vyresnioji mokytoja, Klasės vadovų MG pirmininkė.

 

2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

1 TIKSLAS

SUDARYTI GALIMYBES ĮVAIRIŲ POREIKIŲ MOKINIAMS SIEKTI ASMENYBĖS BRANDOS, INDIVIDUALIUS POREIKIUS ATITINKANČIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ IR NUOLATINĖS UGDYMO(SI) PAŽANGOS.

UŽDAVINIAI:

 1. Didinti pamokos veiksmingumą naudojant kuo įvairesnius šiuolaikiškus mokymo būdus bei formas.
 2. Skatinti mokinio motyvaciją, matuojant asmeninę pažangą, panaudojant grįžtamojo ryšio informaciją ugdymo proceso tobulinimui.
 3. Tobulinti pagalbos mokiniui sistemą ir siekti jos efektyvumo.
 4. Plėtoti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi) įvairiose edukacinėse aplinkose.

 

2 TIKSLAS

PUOSELĖTI VERTYBES, VIENIJANČIAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ.

UŽDAVINIAI:

 1. Puoselėti įgalinančią lyderystę, skatinant dialogo ir susitarimų kultūrą, bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną.
 2. Skatinti nuolatinį bendruomenės mokymąsi, sutelktumą, siekiant, kad apie 45% tėvų aktyviai ir atsakingai dalyvautų gimnazijos bendruomenės gyvenime.
 3. Formuoti tvirtą patyčių prevenciją siekiant „Olweus“ mokyklos statuso.

 

Metodines tarybos veiklos programa

Lietuvių kalbos MG veiklos programa

Dorinio, socialinių mokslų, menų, technologijų bei kūno kultūros MG veiklos programa

Gamtos ir tiksliųjų mokslų MG veiklos programa

Pradinių klasių MG veiklos programa

Užsienio kalbų MG veiklos programa


Klasių vadovų MG veiklos programa

 

Atnaujinta: 2019-11-21