Karjeros ugdymo centras

KARJEROS UGDYMAS GIMNAZIJOJE

Nuo 2012 metų gruodžio mėnesio Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. 

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

UŽDAVINIAI:

• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

 

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorė Tatjana Sidorovič

Mus rasite:
171 kabinetas, Jono Pauliaus II-ojo g. 26, Eišiškės
Tel. 8-380-56-748
El. paštas rapolpit@gmail.com

 

KARJEROS KOORDINATORĖS VEIKLA GIMNAZIJOJE:
 
• teikia individualias ir grupines konsultacijas (auklėtojams/mokiniams/tėvams);
• bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis ogranizacijomis (pvz.: MRU, VGTU, VU, kalba.lt, fox.lt ir kt.) ;
• moko ir padeda naudotis puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt ir kt.).
 

Individualios konsultacijos vyksta:
 

Karjeros koordinatorė Savaitės dienos
trečiadienis
Tatjana Sidorovič 14.00 - 15.00
 
 
Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis ir kitą dieną tik iš anksto pranešus.
 
Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:
 • padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • mokoma susidaryti karjeros planą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

 

NAUDINGOS NUORODOS 
 

www.lamabpo.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija, bendrojo priėmimo organizacija.

Teikia konsultacijas stojantiesiems, kaupia ir skleidžia informaciją apie Lietuvos aukštąsias mokyklas ir nuo 2017 metų apie profesinio mokymo įstaigas, jų studijų ir mokymo programas, priėmimo sąlygas ir priėmimo rezultatus.

Konkursinio balo skaičiuoklė.

Studijų programų analizę, palyginimai ir statistiniai duomenis.

www.mukis.lt

Skleidžiama informacija apie karjeros ugdymą mokiniams, tėvams, mokytojams. Video filmai apie profesijas, įvairus profesinio tinkamumo testai, metodinė medžiaga.

www.aikos.smm.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie​ mokymosi galimybes Lietuvoje. AIKOS sukuria galimybes ieškoti mokymuisi ar studijoms bei asmeninei profesinei karjerai planuoti reikalingos informacijos apie profesijas, kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas, priėmimo taisykles.

www.ldb.lt

Teikia informacija apie darbo rinką ir užimtumo politiką Lietuvoje.  Padedame greičiau įsidarbinti, suteikia galimybę įgyti reikiamą kvalifikaciją ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje. Barometras.

www.egzaminai.lt

Egzaminų centro informacija.

www.kalba.lt

www.fox.lt

Teikia informacija apie studijų reikalavimus ir galimybės užsienyje.  

http://euroguidance.lt

Informacija apie vidurinį ir profesinį mokymą, aukštąjį mokslą kolegijose ir universitetuose, mokymosi galimybes užsienyje. Karjeros planavimo žingsniai, įvairūs testai, „Profesijos vadovo“ elektroninė versija

Įrašo autorius: Atnaujinta: 2017-10-05